Viktigaste frågan

Program - Vem bryr sigHavsverkstadPresentationer
DebattIntervjuerUtställarePressEnkäten - Allt för Sjön 2014

Vi frågade besökarna i vår utställning på miljötorget på Allt för Sjön 2014 vilken fråga de ansåg var viktigast för Östersjön.
Här nedan har vi gjort en grov gruppering av svaren. Detta är inte någon exakt vetenskap men det ger en översikt över vilka olika miljöfrågor som våra besökare anser vara viktigast.

Frågan löd:

"Efter att ha sett utställningen, är det något som du själv kommer att ändra på i ditt hem eller i ditt sätt att leva?"

Minskad konsumtion /2/

Minska vardagskonsumtionen
Känns inte riktigt som vår ökade konsumtion av kläder i samhället går mot en hållbar miljö.

Information om miljöpåverkan av våra dagliga handlingar/9/

Att hjälpa konsumenten/varandra att bli medveten om att de val de/vi gör är oerhört viktiga för miljön. (2 st )
Medvetenheten hos allmänheten – som sedan påverkar vidare till Företag och Politiker.
Information om att läkemedel, tvättmedel m. m. har stor inverkan på miljön.
Få allmänheten att förstå att det vi spolar ner påverkar.
Information till barn och ungdomar
Få hushållen att inse hur mycket vars och ens insats betyder. Se till att alla nationer runt Östersjön förstår vad det handlar om.
Påverka våra grannar i Östersjön till att öka miljömedevetenheten.
Upplys mänskligheten stort som smått – det blir mödan värt och ”bordar” gott.

Övergödning/Obalans/Försurning/Syrebrist/ Döda bottnar /64/

Övergödningen (43 st)
Komma till rätta med övergödningen
Övergödning och nedsmutsning
Utsläppen och övergödningen
Utsläppen, övergödningen, få ett levande hav
Övergödning och bättre reningsverk
Obalansen mellan kväve-fosfor-kalcium som indirekt leder till algblomning, gyttjelakes, syrebrist etc.
Balans i havet
Alger
Algblomningen
Fosfatutsläpp (???) algblomning – stöd (???)på andra sidan Östersjön
Att bromsa kväve- och fosfatutsläpp
Det viktigaste är ju kväve- och fosforutsläppen, men det kräver stora internationella insatser.
Minska övergödningen i samarbete med andra länder runt Östersjön
Försurningen av havet ( 2 st )
Anoxin – syrebristen
Bottendöden/Döda bottnar( 4 st )
Finska viken. Ryssland. Halva Finska viken är stendöd. Det är ett växande och oerhört allvarligt miljöhot.

Utsläpp från mark och jordbruk/skogsbruk samt från fabriker /25/

Utsläpp från mark
Jordbruket verkar vara en miljöbov efter att ha läst informationen här idag!
Lantbruket/Jordbruket (4 st)
Jordbrukets övergödning/Utsläppen från jordbruket (5 st)
Massaindustrin och det konventionella jordbruket
Läckage från jord- och skogsbruk
Läckande jordbruk runt hela Östersjön!
Lantbruken både i Sverige och utomlands
Fosfater från jordbruket som rinner ut i Östersjön.
Mindre antal jordbruk vid Östersjöns kuster.
Minska användning av bekämpningsmedel/kemikalier i jordbruket. ( 2 st )
Utsläppen från fabriker
De industriella utsläppen från alla länder
Fortsätta sätta stora krav på industrin att tillverka produkter av "bra" ämnen.
Har vi koll på utsläpp från Baltländerna?
Föroreningar från Ryssland och Baltikum
Utsläpp/markutsläpp från lantbruk, industri mm (Det gick ju att få bort pappersindustrins klorblekning trots starka invändningar)
Fosforutsläppen

Utsläpp från avlopp /31/

Utsläppen från avlopp etc.
Utsläppen/Alla utsläpp (3 st)
Avloppen (2 st)
Stoppa utsläpp.
Intensifiera utsläppsrening
Utsläpp från hushåll och jordbruk
Utsläpp av orenat avlopp (från alla länder runt Östersjön)
Jag tycker avloppsutsläppen är Östersjöns största hot och det vi ska satsa mest på.
Avloppen runt Östersjön
Utsläppen (även mindre från bensindrivna utombordare)
Förbättra alla avloppsanläggningar i permanent- och fritidsbebyggelse runt Östersjön
Städer i öst som ligger vid floder som mynnar i Östersjön
Avloppsrening på östra sidan/i forna Öststaterna/Renhållning från öst (4 st)
Utsläppen från Ryssland och Baltstaterna
Stoppa utsläpp från Ryssland och Polen!
Utsläpp från reningsverk (om de överhuvudtaget finns) från länderna runt Östersjön
Påverka våra grannar i Östersjön till att öka miljömedvetenheten.
Dåliga avloppsreningsverk
Fosforrening
Kommunernas reningsverk!
Restprodukter från dagens reningsverk
Enskilda avlopp (2 st)
Enskilda avlopp tas bort så att sjön ej förgiftas
Alla små utsläpp från fritidshus och fritidsbåtar

Utfiskning /15/

Utfiskningen/ Överfisket/ Begränsa fisket (10 st)
Utfiskning (sluta med det!!)
Fiske
Fiskbeståndet.
Rubbade ekosystem = överfiske + övergödning mm som resulterar i vikande sjöfågelpopulationer mm.
Fiskeindustrin

Nedskräpning och plast /12/

Nedskräpning (3 st)
Ta upp allt skräp i sjön, resurser på renhållning
Allt plastskräp/Plastutsläppen/Plasten/ Plaster i havet( 5 st )
Mindre mängd plastförpackningar/plastprodukter ( 2 st )
Slås av hur mycket plast som riktar sig mot/används/"konsumeras" av barn. Något jag kommer att fundera extra på när det blir aktuellt.

Fartyg /10/ och båtar /10/

Yrkessjöfarten är viktig miljöfråga
Informera mer, inga fartyg får dumpa avfall i sjön
All tömning från färjor, lastfartyg/fartyg (3 st)
Kolla utsläpp från fartyg som passerar till och från hamnarna.
Lastbåtarnas avgasutsläpp och "Oljeutsläppslotsar".
Oljeutsläppen när tankarna rensas
Utsläpp av olja
Stoppa fartygserosionen av skärgården
Mer information till båtägare om hur man sköter sitt båtägande/båtliv för minsta möjliga skada
2-taktiga motorer
Latrintömning( 3 st )
Jättebra att förbjuda tömning av båtens avlopp i havet, nästa steg att förbjuda båtbottenfärger
Bli av med bottenfärger för fritidsbåtar
Förbjud båtbottenfärger
Båtbottenfärger (gift)
Därefter kommer oväsen från det rörliga friluftslivet, vattenskotrar och aktersnurror bland annat.

Olika gifter/farliga kemikalier /19/

Giftutsläpp/Utsläpp av kemikalier/Miljögifter (7 st)
Förbjud försäljning av miljöfarliga tvätt- och lösningsmedel
Alla kemikalier som tillförs från spridda källor.
Minska kemikalieanvändningen i alla sammanhang, hemma och i båtlivet!
Gifterna, just nu de som nämns i utställningen.
Ni borde satsa på BPA, jag tycker att det är det största miljöhotet.
Klorerade kolväten
Dioxin
Bly. Senapsgas.
Gör något åt de 100-tals miljoner cigarettfimpar som gör att Östersjön innehåller mer och mer nikotin.
Stoppa dumpningen av miljöfarligt avfall som finns i snö från Sthlms gator i Östersjön, och i Mälaren, där vi bl. a. får vårt dricksvatten ifrån.
Sluta salta vägarna.
Giftfri fisk

Mediciner och liknande/9/

Miljöpåverkan av mediciner.
Utsläpp av läkemedel/läkemedelsrester/läkemedel i vattnet (3 st )
Utsläpp av alla dessa hormonstörande ämnen (2 st)
Kemikalier och läkemedel/Kemikalier, bl a medicinrester (2 st)
Läkemedel, måste kartläggas mycket mer samt mycket snart

Spöknät/2/

Spöknäten
Jag har hört talas om ”spöknät” som flyter runt i Östersjön, som en massa fisk fastnar i och dör. Det tycker jag man bör få bort!

Koldioxidutsläpp

Koldioxidutsläppen

Pipelines

Ryska pipelines

Sopsortering

Ordna med sopsortering i skärgården.

Rengöringsmedel

Rätt val (miljöval) av rengöringsmedel

Ekonomi och moral

Den moraliska aspekten. Vissa vräker ut miljöskadliga ämnen i kommersiellt syfte, medan andra försöker leva ekologiskt.

Allmänt /9/

Allt är viktigt, men satsa på det som har snabbast effekt.
Det vet ni bättre än jag, men definitivt ett renare Östersjön
Vi vill ha ett hållbart hav, rent och badbart
Frakt, kryssningsfartyg, jordbruk, samhällen
Utsläpp, kemi. Det är viktigt att vi satsar på allt lika mycket.
Hålla efter miljöbovar
Alla frågorna är viktiga (2 st )
Allt, Östersjön är viktig!