Ökad halt koldioxid i atmosfären hotar Östersjön

Ny forskning vid Göteborgs universitet pekar på framtida försurning av hela Östersjöområdet. Den viktigaste orsaken tros vara den ökade halten koldioxid i atmosfären.

Världshaven har förmåga att ta upp en del av den koldioxid som tillförts atmosfären från mänskliga aktiviteter. Det här bromsar växthuseffekten, men resultatet blir samtidigt att havsvattnet blir surare eftersom koldioxiden bildar kolsyra då den reagerar med havsvattnet.

- En surare havsmiljö kommer högst troligt påverka och förändra det ekosystem vi har idag, säger Moa Edman vid Institutionen för Geovetenskaper, Göteborgs universitet.

Läs mer: http://www.forskning.se/nyheterfakta/nyheter/pressmeddelanden/okadhaltkoldioxidiatmosfarenhotarostersjon.5.4acb3c97142bbc75f5c1.html
och
http://www.batliv.se/article.asp?newsid=7250#.Up7kEShqnc4

4 dec 2013