Nytt projekt om Östersjötorsk ska hjälpa förvaltningen

Forskarna kan idag inte ge några säkra råd om hur stort torskfisket kan vara i Östersjön. Åldersbestämningen har blivit så osäker att det inte går att göra bra prognoser för beståndens utveckling. Nu görs en stor satsning på forskning som ska ge en bättre bild av torskens tillväxt, bl.a. genom märkning. Från svensk sida medverkar SLU:s institution för akvatiska resurser.
För att kunna förvalta torsken i Östersjön krävs säkra uppskattningar av hur beståndens storlek varierar, och då är analyser av torskens ålder och individtillväxt centrala. På senare år har forskarna dock haft allt större problem med att uppskatta torskens ålder och individtillväxt i östra Östersjön.

Traditionellt görs åldersbedömningen genom räkning av årsringar på fiskens hörselstenar (otoliter), men åldersringarna på torsk från östra Östersjön har nu blivit så otydliga att Internationella Havsforskningsrådet (ICES) för närvarande inte kan ge några kvantitative biologiska råd om hur stort fisket ska vara i det stora östra torskbeståndet.

Nu har SLU, tillsammans med forskningsorganisationer i Danmark, Tyskland och Polen, fått medel för att märka torsk i Östersjön. SLU:s institution för akvatiska resurser kommer att bidra med två nyckelfaktorer som för närvarande saknas och omöjliggör en fullständig torskbeståndsuppskattning, dvs. korrekt åldersbestämning och information om individtillväxt.

Projektet "Tagging Baltic Sea Cod" (TABASCO)
– Individmärkning är en av de mest pålitliga metoderna för att förbättra bestämningen av ålder och individtillväxt hos vild fisk, säger Michele Casini, projektets vice koordinator, vid SLU i Lysekil. Vi kommer att fånga och märka torsk med externa och interna märken – intern märkning betyder kemisk märkning av fiskens hörselstenar.

Märkningen kommer att ske under tre år (2016–2018) i södra och centrala Östersjön. De fyra länder som kommer att delta i studien kommer framför allt förlita sig på att både yrkes- och fritidsfiskare återfångar märkt torsk och sedan – mot belöning – levererar fisk och märke till ansvarig institution i respektive land.

Torskmärkning har skett förut i Östersjön, men aldrig i så stor omfattning som nu och med det slutliga målet att förbättra beståndsuppskattning för förvaltningen. Projektet pågår 2016–2019.

Relevans och förväntade resultat
Projektet ska bidra med grundläggande och nödvändig biologisk information för att förbättra åldersbestämningen av torsk och för att uppskatta individtillväxten. Detta kan användas direkt i beståndsuppskattningsmodeller och i ICES biologiska råd till EU-kommissionen.

Samtidigt ökas kunskapen om torskens vandringsmönster, blandningen mellan östra och västra torskbeståndet i Östersjön samt uppskattningen av fiskeridödligheten.

SLU:s roll i projektet
Projektet leds av DTU Aqua i Danmark (koordinator Dr. Karin Hüssy). Institutionen för akvatiska resurser vid SLU har en central roll i projektledningen. Professor Michele Casini är vice koordinator och är tillsammans med övrig personal på institutionen ansvarig för tillämpningen av resultaten från märkningsförsöken i beståndsuppskattningen.

Finansiering
Projektet finansieras av stiftelsen BalticSea2020. Mer om projektet kan läsas på http://www.balticsea2020.org/.

Kontakt
på SLU
Prof. Michele Casini, projektets vice koordinator, institutionen för akvatiska resurser, SLU, Lysekil.
010-478 4016, michele.casini@slu.se

Dr. Joakim Hjelm, chef på Havsfiskelaboratoriet, institutionen för akvatiska resurser, SLU, Lysekil.
010-478 4064, joakim.hjelm@slu.se

Källa: http://www.slu.se/sv/institutioner/akvatiska-resurser/nyheter-fran-akvatiska-resurser/2016/2/nytt-projekt-om-ostersjotorsk-ska-hjalpa-forvaltningen/

4 feb 2016