Ny åtgärd kan minska läckage av näringsämnen från jordbruk till Östersjön

Trots stora insatser i form av rådgivning och förbättrade odlingsmetoder är näringsläckage från jordbruksmark fortfarande den största orsaken till Östersjöns dåliga miljötillstånd. Ett ännu olöst problem är de hundratusentals dräneringsrör i åkermark runt Östersjön som leder näringsrikt vatten rakt ut i vattendragen.

Hushållningssällskapet i Halland har tillsammans med Videncentret for Landbrug i Danmark utvecklat en innovativ och teknikoberoende åtgärd, ”Integrerade skyddszoner”, som bedöms ha stor potential att minska läckage av näringsämnen till Östersjön. BalticSea2020 har beviljat närmare 2,7 miljoner kronor till ett projekt som ska bygga en skyddszon och utvärdera åtgärdens förmåga att fånga fosfor och kväve.

Läs mer: http://www.balticsea2020.org/pressrum/315-ny-atgard-kan-minska-lackage-av-naringsamnen-fran-jordbruk-till-ostersjon

12 apr 2013