NutriTrade

Övergödningen av Östersjön kan bara stoppas genom att kraftigt minska tillförseln av fosfor- och kväve. Syftet med NutriTrade projektet är att göra det möjligt att minska övergödningen i Östersjöområdet med snabba, effektiva och ekonomiskt effektiva åtgärder så att de mål som HELCOM (Baltic Sea Action Plan, 2007) har satt, kan uppnås.

Projektet har hög politisk relevans för Östersjöregionen och har utsetts till ett "flaggskepp" projekt av EU: s Östersjöstrategi med mål att uppnå betydande utsläppsminskningar och därigenom få Östersjön i ett bättre ekologiskt skick. 

NutriTrade startades av John Nurminen Stiftelse (Finland) i augusti 2015 och är ett gemensamt projekt mellan John Nurminens stiftelse, Initiativet Hållbara Hav, Helsingfors universitet, Naturresursinstitutet i Finland, och Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU. 

Initiativet Hållbara Havs uppdrag är att i Sverige aktivt arbeta med kommunikationen kring projektet och sprida kunskap om resultat och utveckling.

NutriTrade ska utveckla nya innovativa styrmedel som främjar kostnadseffektiva, gränsöverskridande, tvärsektoriella åtgärder för att minska näringstillförseln inom Östersjöns avrinningsområde. Pilotstudien beräknas pågå mellan september 2015 och september 2018.

Projektets mål är att skapa världens första plattform för handel med näringsutsläpp avsedd för havsområden och en fungerande marknadsplats för kemikalier som behövs i kemisk fosforrening. Parter i utsläppshandeln kan vara aktörer som är beredda att minska näringstillförseln i Östersjön genom sina egna bevisliga och mätbara åtgärder t.ex. vattenverk som vill förbättra reningen av avfallsvatten över den miniminivå som krävs. Utsläppen kan köpas av städer, kommuner, företag och privatpersoner som vill förbättra Östersjöns tillstånd och neutralisera sitt eget forsforfotavtryck.

Syftet med projektet är att gå vidare från planer till praktiska åtgärder och för första gången starta en frivillig näringsutsläppshandel som omfattar hela Östersjön. 

Läs mer om NutriTrade på John Nurminen Stiftelsens hemsida. 

Projektkoordinator för Initiativet Hållbara Havs medverkan i projektet är: Christina Thimrén Andrews, christina.thimren-andrews@briggentrekronor.se, + 46(0)708-188238.

/eu-interreg.jpg/jurminen-enh-kvadr.jpg