Mängden oljeutsläpp halverades på sex år

Mängden oljeutsläpp halverades på sex år Finlands miljöcentral och Gränsbevakningsväsendet meddelar År 2012 observerade de finländska myndigheterna 54 oljeutsläpp i Östersjön. Av dessa gjordes 47 utsläppsobservationer inom Finland, en i Estland och en i Sverige. Dessutom observerades 3 oljeutsläpp inom Finland av ester. Liksom tidigare år gjordes största delen av utsläppsobservationerna inom Finland i hamnar eller på strandområden. Övervakningsflygplan gjorde flera observationer i huvudfartygsleder.

Läs mer på http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=428294&lan=sv&clan=sv

13 feb 2013