Ny rapport: Miljöeffekter av stora kylvattenutsläpp i ett varmare klimat

De svenska kärnkraftverken använder stora mängder havsvatten för kylningen av sina
kondensorer. I kylsystemen höjs vattnets temperatur med vanligen 10–12 °C innan det
släpps ut i havet igen. Rapporten ”Miljöeffekter av stora kylvattenutsläpp – erfarenheter
från de svenska kärnkraftverken” (Ehlin et al., 2009) visade att effekterna generellt sett
varit måttliga, men att kylvattnet redan idag periodvis når temperaturer, som är kritiska för
överlevnaden av vissa arter av fisk och andra organismer. I framtiden kan den pågående
klimatförändringen medföra en förhöjning av dagens havsvattentemperatur och därmed också
på det utgående kylvattnet. Detta innebär att risken för skador på de marina ekosystemen
vid kraftverkslägena och i deras omgivningar ökar.

Läs mer på http://elforsk.se/Rapporter/?rid=12_26_

15 dec 2012