Alnarp Cleanwater Technology AB vinnare av South Sweden Cleantech Award 2014

South Sweden Cleantech Award 2014 har gått till miljöteknikföretaget Alnarp Cleanwater Technology AB som har utvecklat ett biologiskt och kretsloppsanpassat system för rening av avloppsvatten för enskilda avlopp, ACT Natural™.

South Sweden Cleantech Award 2014 delades ut på Kreativa Skåne under onsdagskvällen. Lars Henriksson, ordförande i Sustainable Business Hub ideell förening, lämnade över priset till Alnarp Cleanwater Technologys VD Yngve Svensson, med följande motivering:

”Med sitt biologiska och kretsloppsanpassade vattenreningssystem har Alnarp Cleanwater Technology visat att enskilda avlopp kan renas till högsta skyddsnivåerna utan kemikalier samtidigt som avloppen blir vackra med grönska. Företaget har under året lyckats attrahera externt ägarkapital som gör det möjligt att fortsätta att utveckla produkt och marknad. Med växter som renar gör Alnarp Cleanwater Technologys system inte bara en renande insats i de småskaliga avloppen utan också en annars osynlig miljötekniklösning, synlig på ett positivt sätt.”

- Vi är glada och stolta för att få denna utmärkelse och ser det som ytterligare ett erkännande för den miljönytta som vårt biologiska och kretsloppsanpassade ACT Natural-system gör, säger Yngve Svensson.

Alnarp Cleanwater Technology har utvecklat ett system för rening av avloppsvatten för enskilda avlopp, ACT Natural™. Grundidén är att efterlikna naturens eget sätt att rena vatten. Systemet fungerar ungefär som en skogsbäck, dvs vattnet är i ständig rörelse, det syresätts och exponeras för mikroorganismer och naturliga vattenväxter. Resultatet blir ett robust system med minimala underhållsbehov.

- Med vårt system kan man fånga in minst 90 procent av fosforn från enskilda avlopp. Det skulle innebära en avsevärt lägre näringsbelastning på såväl Östersjön som inhemska sjöar och vattendrag som lider av övergödningsproblem om alla 700 000 enskilda avlopp i Sverige minskade sina fosforutsläpp så mycket. Enligt Naturvårdsverket är det idag bara ungefär 10 procent av fosforn från enskilda avlopp som tas om hand. Det kommer att bli mer och mer nödvändigt att återföra den livsviktiga fosforn till ett naturligt kretslopp då vissa forskare räknar med att ”Peak fosfor” kan infalla så tidigt som 2033.

I juni kunde Alnarp Cleanwater Technology dessutom presentera positiva resultat från en forskningsstudie man gjort tillsammans med IVL avseende reducering av läkemedelsrester. Forskningsstudien visade att ACT Natural™-systemet reducerade de flesta av de testade läkemedlen bättre, eller betydligt bättre, än ett genomsnitt av fyra kommunala reningsverk.

Alnarp Cleanwater Technology har i dag c:a 200 installationer i ett 70-tal kommuner. Mellan 2011 och 2012 ökade företaget sin omsättning med ca 115 procent. Året därpå överträffade man bedriften och ökade omsättningen med ca 140 procent. Under året har företaget dessutom tagit in nytt kapital. Kapitalförvaltningsbolaget Altocumulus som ingår i Axel Johnson Gruppen förvärvade i början av året 20 procent av Alnarp Cleanwater vid en nyemission.

Henrik Nilsson från Helsingborgs Stad tilldelades ett hedersomnämnande för hans oförtrutna arbete med att utveckla miljökrav i offentlig upphandling.

För mer information:

Yngve Svensson
VD
Alnarp Cleanwater Technology AB
Tfn: 070-998 55 20
e-post: yngve.svensson@alnarpcleanwater.se


Heidi Olsson
Kommunikatör
Sustainable Business Hub
Tfn: 070-622 01 08
e-post: heidi.olsson@sbhub.se

Källa: Mynewsdesk http://www.mynewsdesk.com/se/alnarp-cleanwater-technology-ab/pressreleases/alnarp-cleanwater-tehnology-ab-vinnare-av-south-sweden-cleantech-award-2014-1086203

20 nov 2014